עֵיפָה `epha "darkness" found only in Job 10:22, Is 60:6 and Am 4:13. The language of this line may carry echoes of myth.