ברח brch "flee, run away". In Am 7:12 Amaziah the priest suggests Amos save himself by "running away".