גֶּשֶׁם geshem "shower, rain" in the dry climate of Palestine regular falls of rain are vital to survival (Am 4:7).