חפס chps "seek, search for" in Am 9:3 followed by retrieval ("take").