לַעֲנָה la`anah "wormwood" is a bitter shrublike herb, several varieties are found in Palestine, in Amos at 5:7; 6:12 .