מנע mn` "withhold, deny" in Am 4:7 of Adonai denying rain to Israel.