מצא mts' "find" in Amos only of Israel one day failing to find Adonai's word (8:12).