קַרְקַע qarqa` "floor" whether of beaten earth, wood or even precious metal! In Am 9:3 of the sea floor.